Politica de mediu

Activităţile S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT S.A. și  S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT MICROFLUTE S.A. – constând în producția și comercializarea etichetelor, cutiilor din carton duplex si carton ondulat, sunt conduse într-un mod activ care să asigure un echilibru între profitul economic și conservarea calității mediului.
Pe deplin conștientă de importanta obținerii unor rezultate superioare pe linie de mediu, conducerea la cel mai înalt nivel își exprimă angajamentul în sensul:

 • desfășurării tuturor activităților în deplină conformitate cu legislația în vigoare, cu cerințele clienților, precum și cu alte cerințe de mediu aplicabile aspectelor sale de mediu;
 • asigurării unui management mai bun al materiilor prime și materialelor folosite, al deșeurilor rezultate, al apelor reziduale și al emisiilor de poluanți în atmosferă;
 • ținerii sub control a noilor achiziții și dezvoltării din punct de vedere al aspectelor de mediu potențiale, de asemenea al consumurilor de utilități;
 • asigurării unui control corespunzator al riscurilor de mediu și poluărilor accidentale;
 • adoptării unor tehnici și soluții bazate prioritar pe prevenirea poluării, apoi pe reducerea și menținerea poluării sub control;
 • îmbunătățirii continue a performanței de mediu, concomitent cu evoluția pe plan economic și social.

Această politica stă la baza unui sistem de management de mediu al cărui obiectiv este îmbunătăţirea continuă a performanțelor pe linie de mediu şi se îndeplinește prin participarea efectivă a fiecărui angajat, indiferent de poziţia deţinută de acesta în organizaţie.

Securitatea și sănătatea ocupațională

Considerând angajaţii proprii cea mai importantă dintre resursele de care S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT S.A. și  S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT MICROFLUTE S.A dispun, Conducerea la cel mai înalt nivel a decis documentarea, implementarea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al securităţii şi sănătăţii ocupaționale având ca referenţial standardul OHSAS 18001:2008 „Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii ocupaționale.” Prin calitate, curățenie și siguranță ne prezentăm în fața clienților noștri ca o organizație cu ținută vest-europeană și dorim ca aceste aspecte să fie trăite de personalul nostru și în viața particulară prin eforturile pe care le depunem în direcția creșterii nivelului de viață și a nivelului educațional. Rezultatele obținute până acum sunt menite să ne sporească tenacitatea în această direcție deși mediul social din România zilelor noastre nu ajută foarte mult. Apartenența la un grup, S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT S.A. și  S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT MICROFLUTE S.A ajută personalul să parcurgă aceste etape în condiții cât mai bune. Pentru a coordona resursele limitate de care dispune organizația, încercăm ca acest sistem să fie înțeles și acceptat de către toți membrii acestui grup de persoane, deoarece altfel nu ne deosebim cu nimic de alte organizații care implementează formal aceste sisteme, iar costurile generate de funcționarea sa forțată nu aduc plus valoare în organizație.

Conducerea  de la cel mai înalt nivel este hotărâtă să:

 • identifice pericolele, să evalueze şi să controleze riscurile asociate tuturor activităţilor din cadrul S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT S.A. și  S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT MICROFLUTE S.A;
 • asigure condiţiile pentru cunoaşterea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al S.S.O.;
 • asigure realizarea unui nivel ridicat de performanţă în domeniul S.S.O., cu respectarea cel puţin a legislaţiei aplicabile;
 • asigure resursele umane şi materiale adecvate implementării şi realizării politicii şi obiectivelor din domeniul S.S.O.;
 • asigure condiţiile necesare pentru pregătirea angajaţilor în vederea îndeplinirii sarcinilor şi responsabilităţilor;
 • asigure comunicarea politicii S.S.O. tuturor părţilor interesate;
 • analizeze periodic politica şi obiectivele de S.S.O. pentru a se asigura de adecvanţa şi eficacitatea lor continuă.

                               

Siguranța alimentelor

Prin resursele de care S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT S.A. și S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT MICROFLUTE S.A dispun și motivate de procentajul mare de produse destinate industriei alimentare, Conducerea la cel mai înalt nivel a decis documentarea, implementarea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de Siguranță Alimentară conform referențialului: SR EN ISO 22000: 2005.
Conceptul HACCP (Hazard analysis in critical control points: Analiza pericolelor în puncte critice de control) reprezintă o metodă de abordare sistematica a asigurării inocuității alimentelor, bazate pe identificarea, evaluarea și tinerea sub control a tuturor riscurilor care ar putea interveni în procesul de fabricare, manipulare și distribuție a produselor alimentare realizate de clienții S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT S.A. și S.C. TRANSILVANIA PACK & PRINT MICROFLUTE S.A. Datorită orientării către necesitățile clienților, echipa HACCP este concentrată pe respectarea celor 7 principii care stau la baza unor bune practici de igienă și producție:

  1. Analiza pericolelor
  2. Determinarea punctelor critice de control
  3. Stabilirea limitelor critice
  4. Stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control
  5. Stabilirea acțiunilor corective
  6. Stabilirea procedurilor de verificare
  7. Stabilirea unui sistem de documentare și a unei înregistrări corecte a datelor.

Prin aplicarea cerințelor standardului de Siguranță Alimentară se dorește:

 • îmbunătățirea controlului protecției produselor alimentare în cazul unor potențiale pericole ce ar putea contamina alimentul prin necesitatea aplicării sistemului HACCP în acest scop;
 • analizarea aplicării curente a sistemului HACCP în activități de control alimentar și impactul pe care-l poate avea asupra comerțului cu alimente;
 • implicațiile economice cu referiri la estimări de costuri în organizație și beneficii aduse clienților;
 • dezvoltarea produselor realizate într-un mediu controlat din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic.